3kWh 5KWh 10KWh ýokary hilli öý gün ulgamy

Gysga düşündiriş:

Model NOOK: ulgam

Kepillik: 3 ýyl

Marka: shaobosolar

MOQ: 20GP

Port: ingingdao

töleg möhleti: TT

Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 15 günüň içinde


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

3kWt gün ulgamyna gün we AC zarýad berip bolýar, inwertor gurnalan elektrik toguny saklamak üçin, elektrik togy kesilende elektrik enjamlaryny gönüden-göni üpjün edip biler.Bu nesli, saklamagy we ulanmagy birleşdirýän toplumlaýyn saklaýyş ulgamy.Jeneratorlardan tapawutlylykda, 3kWt gün ulgamyna tehniki hyzmat, ýangyç harçlamak we ses çykmazlyk gerek däl, öý çyralaryňyzy elmydama ýakyň, öý enjamlary hemişe işleýär.Gurmak aňsat, ýönekeý dizaýn we dürli binagärlik stilleri üçin ajaýyp, maşgala, işewürlik, senagat, suw hojalygy, ekiş, meýdan işleri, kemping syýahatçylygy, gijeki bazar we ş.m.

3KW gün ulgamy
3KW gün ulgamy

3kWt gün ulgamyna gün paneli zarýad berip biler;Gündizine, gün şöhlesinden peýdalanyp, arassa energiýa zarýadlaryny gazanmak üçin, öý enjamlaryny üznüksiz elektrik bilen üpjün edip bilersiňiz;gije, saklanan elektrik energiýasyny ulanmak bilenöý enjamlarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin jaýy güýçlendiriň.Gün energiýasy ulgamynyň güýjüni saklamak bilen, 3kWt gün ulgamy, elektrik torunyň çäklendirmesiz elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň garaşsyzlygyny amala aşyryp biler we elektrik ýok we elektrik az bolan sebitde elektrik sarp etmegiň erkinligini durmuşa geçirip biler.3kWt gün ulgamyna hem AC zarýad berip bolýar;ätiýaçlyk güýji ýa-da gyssagly elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanmak üçin setden tok saklamak.Gijelerine ýa-da elektrik togy kesilen wagty, elektrik togunyň kesilmegi sebäpli ýüze çykýan oňaýsyzlyklaryň öňüni almak üçin, saklanan energiýany ulanyp, elektrik enjamlaryny elektrik bilen üpjün edip biler.3kWt gün ulgamynyň zarýad beriş tertibi çeýe, gün doganda ýa-da gözenegiň güýji täzeden üpjün edilende zarýad bermäge başlaýar.Diňe 3kWt gün ulgamyny ulanmak ýa-da Mawy uglerod önümleri bilen bilelikde pul tygşytlap we uglerod zyňyndylaryny azaldyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary