3kWh 5KWh 10KWh gowy hilli gün ulgamy

Gysga düşündiriş:

Model NOOK: ulgam

Kepillik: 3 ýyl

Marka : shaobosolar

MOQ : 20GP

Port: Çingdao

töleg möhleti: TT

Eltip beriş wagty: goýumy alandan soň 15 günüň içinde


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3kWt gün ulgamyna gün we AC zarýad berip bolýar, inwertor bilen gurlan elektrik toguny saklamak üçin, elektrik togy kesilende elektrik enjamlaryny gönüden-göni üpjün edip biler. Nesil, saklanyş we ulanylyşy birleşdirýän toplumlaýyn saklaýyş ulgamy. Jeneratorlardan tapawutlylykda, 3kWt gün ulgamy hiç hili tehniki hyzmat etmeli däl, ýangyç sarp etmeýär we ses çykarmaýar, öý çyralaryny elmydama ýakyň, öý enjamlary hemişe işleýär. Gurmak aňsat, ýönekeý dizaýn we dürli binagärlik stilleri üçin amatly, maşgala, işewürlik, senagat, suw hojalygy, ekiş, meýdan işleri, kemping syýahatçylygy, gijeki bazar we ş.m.

3KW solar system
3KW solar system

3kWt gün ulgamyna gün paneli zarýad berip biler; Gündizine gün şöhlesini ulanyp, arassa energiýa zarýadlaryny gazanmak üçin, öý enjamlaryny üznüksiz elektrik bilen üpjün edip bilersiňiz; gijelerine, saklanan elektrik energiýasyny ulanmak bilenöý enjamlarynyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin öýi güýçlendiriň. Gün energiýasy ulgamynyň güýjüni saklamak bilen, 3kWt gün ulgamy elektrik torunyň çäklendirmesiz elektrik energiýasynyň sarp edilişiniň garaşsyzlygyny amala aşyryp biler we elektrik ýok ýerinde we elektrik energiýasynyň az bolan ýerinde elektrik sarp etmegiň erkinligini durmuşa geçirip biler. 3kWt gün ulgamy hem AC bilen zarýad alyp biler; güýji ätiýaçlyk güýji ýa-da gyssagly elektrik üpjünçiligi hökmünde ulanmak üçin setden saklamak. Gijelerine ýa-da elektrik togy kesilen wagty, elektrik togunyň kesilmeginiň ýagdaýyny arkaýyn çözüp bilersiňiz, saklanan energiýany ulanyp, elektrik enjamlaryny elektrik bilen üpjün edip biler. 3kWt gün ulgamynyň zarýad beriş tertibi çeýe, gün doganda ýa-da tor täzeden güýç berende zarýad bermäge başlaýar. Diňe 3kWt gün ulgamyny ulanmak ýa-da Mawy uglerod önümleri bilen bilelikde pul tygşytlap we uglerod zyňyndylaryny azaldyp biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary