Biz hakda

pexels-gustavo-fring-4254172

Kompaniýanyň tertibi

HeBei ShaoBo Photovoltaic Technology Co., Ltd., kristal kremniniň gün gözlegleri we ösüşi, önümçiligi we satuwy, gün öýjükleri, modullar we fotoelektrik öndürmek ulgamlary we ş.m. esasy önümler bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhanalar. ýaşaýyş, söwda we energiýa öndüriji ulgamda ulanylýar.

Socialokary jemgyýetçilik jogapkärçiligi we täzelenip bilýän energiýa pudagynda öňdebaryjy orny eýeleýän ShaoBo kompaniýalary, jemgyýet üçin arassa energiýanyň durnuklylygyny üpjün etmegi, arassa ýaşaýyş gurşawyny we has gowy geljegi gurmagy maksat edinýär.

Ölçegimiz

HeBei ShaoBo Photovoltaic Technology Co., Ltd. 2014-nji ýylyň iýul aýynda döredildi, Hebei welaýatynyň Gün modul zawody, Baýson welaýatynyň Guchengdian şäheri, Gaoning Line, 88-nji ýerde, Şijiazhuang şäherinden 60 km uzaklykda, S393 welaýat ýolunyň golaýynda, daşamak amatly.Zawod 30000 inedördül metr meýdany, gurluşyk meýdany 21000 inedördül metr, bäş sany gün modulynyň önümçilik liniýasy bar, esasy önümleri monokristally we polikristally gün modullary, dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biler.Satuwyň mukdary her ýyl 800-1000 MWt töweregi.

Üstünlikleri

Köp ýyllyk tejribe

Üstünlikleri

Ulag amatly

Üstünlikleri

Uly masştab

Üstünlikleri

Önümler baý

Üstünlikleri

Uly önümçilik

pexels-pixabay-159397

Hyzmatymyz

Kompaniýanyň başynda 2014-nji ýyldan başlap, "ylym we tehnologiýanyň öňdebaryjylygyny öňe sürýär, birinji derejeli önümleri alyň, ýokary hilli hyzmaty gollanma hökmünde alyň, görkezmelere esaslanyp gowulaşmagy dowam etdiriň". ösen tehnologiýa, önümiň hiline we hyzmatyna üns beriň we takyk ýerleşişini we önümiň güýçli öndürijiligini ösdürmek arkaly pudakda agdyklyk edýän pozisiýada galyň.

pexels-gustavo-fring-4254168
pexels-gustavo-fring-4254170
pexels-gustavo-fring-4254171

Näme üçin bizi saýlamaly?

saýlaň

Esasy gymmatlyklar

"Bütewilik innowasiýasy, pelsepä ygrarly bolmak, toparlaýyn işlemek" gymmatlyklaryna eýerýäris, ýokary hilli gün önümleri we tehnologiýalary bilen üpjün etmek, her kim üçin gün energiýasy bilen üpjün etmek we ýaşyl topragy goramak üçin elimizden gelenini edýäris. elmydama gün energiýasyndan lezzet alyp, arassa ýaşaýyş gurşawyny gurup biler.

Tejribeli dolandyryş topary

Tejribeli hünärmenler topary ýokary netijeli dolandyryş toparyny döretdiler, halkara gün energiýasynyň uzak möhletleýin ösüşine ünsi jemläp, ShaoBo fotoelektrik önümlerini dünýäde giňden ulanmagy maksat edinip, kompaniýany dünýä bazaryna işjeň ösdürýärler.