Biz hakda

pexels-gustavo-fring-4254172

Kompaniýanyň tertibi

HeBei ShaoBo Photovoltaic Technology Co., Ltd., kristal kremniniň gün gözlegleri we ösüşi, gün öýjükleri, modullar we fotoelektrik öndürmek ulgamlary we ş.m. esasy bazary bolan kristal kremniniň gün gözlegleri we önümçiligi bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhanalar. ýaşaýyş, söwda we energiýa öndüriji ulgamda ulanylýar.

Jemgyýetçilik jogapkärçiliginiň ýokary derejesi we gaýtadan dikeldilýän energiýa pudagynda öňdebaryjy orny eýeleýän ShaoBo kompaniýalary, jemgyýet üçin arassa energiýanyň durnuklylygyny üpjün etmek, arassa ýaşaýyş gurşawyny we has gowy geljegi gurmagy maksat edinýär.

Ölçegimiz

HeBei ShaoBo Photovoltaic Technology Ltd. daşamak amatly. Zawod 30000 inedördül metr meýdany, 21000 inedördül metr gurluşyk meýdany, bäş sany gün modulyny öndürýän liniýa, esasy önümler monokristally we polikristally gün modullary, dürli müşderileriň talaplaryny kanagatlandyryp biler. Satuwyň mukdary her ýyl 800-1000MW töweregi.

Advantages

Köp ýyllyk tejribe

Advantages

Daşamak amatly

Advantages

Uly masştab

Advantages

Önümler baý

Advantages

Uly önümçilik

pexels-pixabay-159397

Hyzmatymyz

Kompaniýanyň başynda 2014-nji ýyldan başlap, "ylym we tehnologiýanyň täzeçilligini öňdebaryjy hökmünde kabul ediň, birinji derejeli önümleri alyň, ýokary hilli hyzmaty gollanma hökmünde alyň, görkezmelere esaslanan gowulaşmagy dowam etdiriň" ösen tehnologiýa, önümiň hiline we hyzmatyna üns beriň we takyk ýerleşişiň we önümiň güýçli öndürijiliginiň ösmegi bilen pudakda agdyklyk edýän pozisiýany saklaň.

pexels-gustavo-fring-4254168
pexels-gustavo-fring-4254170
pexels-gustavo-fring-4254171

Näme üçin bizi saýlamaly?

choose

Esasy gymmatlyklar

"Bütewilik innowasiýasy, pelsepä ygrarly bolmak, toparlaýyn işlemek" gymmatlyklaryna eýerýäris, ýokary hilli gün önümleri we tehnologiýalary bilen üpjün etmek, her kim üçin gün energiýasy bilen üpjün etmek we ýaşyl topragy goramak üçin elimizden gelenini edýäris. elmydama gün energiýasyndan lezzet alyp, arassa ýaşaýyş gurşawyny gurup biler.

Tejribeli dolandyryş topary

Tejribeli hünärmenler topary ýokary netijeli dolandyryş toparyny döretdiler, halkara gün energiýasynyň uzak möhletleýin ösüşine ünsi jemläp, ShaoBo fotowoltaik önümlerini dünýäde giňden ulanmaga gönükdirilen kompaniýany dünýä bazaryna işjeň ösdürýärler.